มีนาคม 2019

01มี.ค.00:0030เม.ย.(เม.ย. 30)00:00เปิดรับสมัครหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำ 2019 รุ่นที่ 5เปิดรับสมัครหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำ 2019 รุ่นที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562

อ่านต่อ

รายละเอียดกิจกรรม

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ได้พัฒนาหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) ประจำปี 2019 รุ่นที่ 5 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ด้านพลังงานที่ถูกต้อง เพื่อได้รับทราบถึงแนวโน้มด้านทิศทางพลังงานที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตและได้ทราบถึงสถานการณ์ด้านพลังงานทั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการได้รับประสบการณ์ความรู้ใหม่จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะมารวมตัวกันและดำเนินกิจกรรมระดมสมองร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการศึกษาและเรียนรู้ด้านพลังงานที่เป็นของจริงจากกิจกรรมการศึกษาดูงานในสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายด้านพลังงานและการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายในระดับผู้บริหารด้านพลังงานอีกด้วย

กิจกรรมจะประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากร จำนวน 10 ครั้ง (ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 – 18.00 น.) โดยวิทยากรที่จะมาบรรยายในหลักสูตรนั้น ล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านพลังงาน การศึกษาดูงานในประเทศนั้นเป็นการเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ได้รับรางวัลด้านพลังงาน เช่น รางวัล Thailand Energy Award และโครงการด้านพลังงาน สำหรับการศึกษาดูงานในต่างประเทศจะเป็นการเยี่ยมชมนิทรรศการและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลาของหลักสูตรฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนตุลาคม 2562

(คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

เวลา

มีนาคม 1 (วันศุกร์) 00:00 - เมษายน 30 (วันอังคาร) 00:00

X
X