ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คุณวิรัช ปิยพรไพบูลย์) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คุณวิรัช ปิยพรไพบูลย์) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คุณวิรัช ปิยพรไพบูลย์) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด...
X
X