ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา (กรอ.จังหวัดนครราชสีมา)

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา (กรอ.จังหวัดนครราชสีมา)

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา (กรอ.จังหวัดนครราชสีมา) ครั้งที่ 2/2562 ณ...

3 องค์กรร่วมเอกชนโคราชเร่งถก5เรื่องสำคัญแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโคราช

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดนครราชสีมา อันได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นำผู้ประกอบการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมชมโรงงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นำผู้ประกอบการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมชมโรงงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นำผู้ประกอบการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมชมโรงงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่บริษัท พี.ซี.เอส แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ในโครงการเอ็นเนอร์จี พ้อยซ์ โดยมีคุณณัฐวัฒน์ อัสดรมิ่งมิตร ประธานเจ้าที่ฝ่ายการเงิน...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นำผู้ประกอบการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมชมโรงงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่บริษัท พี.ซี.เอส แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นำผู้ประกอบการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมชมโรงงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่บริษัท พี.ซี.เอส แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

< ข่าวสาร ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นำผู้ประกอบการและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมชมโรงงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่บริษัท พี.ซี.เอส แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ในโครงการเอ็นเนอร์จี พ้อยซ์ โดยมีคุณณัฐวัฒน์ อัสดรมิ่งมิตร ประธานเจ้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)...
X
X