สภาอุตฯ ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิด Northern Thailand Food Valley 2019

สภาอุตฯ ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิด Northern Thailand Food Valley 2019

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาฯ ภาคเหนือ คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาฯ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการสภาฯ ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดงาน Northern Thailand Food Valley 2019...
สภาอุตฯ ภาคเหนือ จัดประชุมภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

สภาอุตฯ ภาคเหนือ จัดประชุมภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2562 (3) วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จ.เชียงใหม่...
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 คุณอนุชา  มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณศิริพร  ตันติพงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่...
พิธีเปิดงานแสดงสินค้า “อุตสาหกรรมแฟร์ 2019” ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดงานแสดงสินค้า “อุตสาหกรรมแฟร์ 2019” ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. คุณสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานส.อ.ท. พร้อมด้วย คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาฯ จังหวัด คุณวีระยุทธ  สุขวัฑฒโก ประธานกิตติมศักดิ์สภาฯ ภาคเหนือ คุณศิริพร ...
ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)

ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 07.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ วิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง คุณศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1...
ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จ.ลำปางคุณองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ประธานโครงการ Northern Thailand Food Valley)...
X
X