ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

< สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ  ประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการ ส.อ.ท.สป. ครั้งที่ 6/2561 (4) โดย..คุณโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานที่ประชุม  ประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการ...
X
X