นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และนายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารทั้ง 3 สถาบัน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ห้องกิติยากรวรลักษณ์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เผยก่อนการประชุมว่า การส่งออกมีความจำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน และอยากให้ภาคเอกชนเป็นทัพหน้า และกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้คอยสนับสนุนให้การส่งออกมีปริมาณที่มากขึ้น

ในที่ประชุมดังกล่าว ภาคเอกชนได้ร่วมกันนำเสนอประเด็นเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกและมาตรการสนับสนุน โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดการเจรจา FTA การรักษาตลาดเดิมและส่งเสริมให้มีการเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ การบริหารความเสี่ยวของผู้ส่งออก และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการส่งออกไทยไปตลาดสำคัญ

ในการประชุมได้มีการหารือถึงสถานการณ์การค้าและการส่งออกในปัจจุบัน ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 ไทยมีมูลค่าส่งออก 122,971 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (-2.9%) มูลค่านำเข้า 119,027 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (-2.4%) และการค้าเกินดุล 3,943 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ใน 6 เดือนแรก สหรัฐฯ และอินเดียยังขยายตัวได้ดี (+17.3% และ +3.1% ตามลาดับ) ขณะที่ตลาดอื่นชะลอตัวต่อเนื่อง จากผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมของสงครามการค้า ทำให้การส่งออกไปประเทศคู่ค้าหลักลดลง โดยเฉพาะจีน ติดลบ 9.7% และประเทศที่เป็นห่วงโซ่การผลิตของจีน ได้แก่ ฮ่องกง ติดลบ 9.4% ไต้หวัน  ติดลบ 10.2%  สำหรับตลาด CLMV ติดลบ 1.0% และ อาเซียน-5 ติดลบ 8.2% ทั้งนี้ได้รับผลกระทบจากราคาส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องน้ำมันที่ชะลอตัวตามราคาตลาดโลก

นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังมีความกังวลต่อสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนจะตั้งคณะทำงาน (war room) เพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด

X
X