วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

คุณปรีดี ดาวฉาย ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)และประธานสมาคมธนาคารไทย  , คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,คุณกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารทั้ง 3 สถาบัน เข้ายื่นสมุดปกขาว (White paper) ของ กกร. ให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้นำไปเป็นข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ การดำเนินงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ การสนับสนุนโครงการของรัฐให้เกิดความต่อเนื่อง และการยกระดับความรู้และคุณภาพชีวิตของกำลังคน

6 ประเด็นที่ภาคเอกชนยื่นผลักดันแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

  1. การเสริมสร้างความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนและเสนอให้มีการยกระดับ การทำงานของภาครัฐและเอกชน ในระดับต่างๆ
  2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอกชนยกระดับเอสเอ็มอี สินค้า บริการ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
  4. สนับสนุนโครงการสนับสนุนโครงการที่สำคัญของภาครัฐให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
  5. เสริมสร้างธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม
  6. ยกระดับทักษะความรู้และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์

แหล่งอ้างอิง

www.khaosod.co.th/economics/news_2800324

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/843834

X
X