สายงานใหม่ : จัดแต่งตั้งสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ IEC

by | Oct 8, 2018 | ข่าวและกิจกรรมศูนย์ IEC

ท่านประธานสุพันธุ์  มงคลสุธี ได้จัดแต่งตั้งสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ  โดยมี คุณพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล เป็นประธานสายงาน พร้อมที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง, ดร.กฤษติกา  คงสมพงษ์, คุณทวี  ปิยะพัฒนา, คุณนิพนธ์  ลีละศิธร, คุณจิตรลดา  ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก, คุณพิทักษ์ พฤทธิสาริกร, คุณธีรนันท์  ศรีหงส์,  คุณสมัย  ลี้สกุล, คุณปรีชา  ส่งวัฒนา, คุณสาโรจน์  พุทธธรรมวงศ์ , คุณวิทยา  วัณณสุโภประสิทธิ์ , คุณองอาจ  พงศ์กิจวรสิน, ดร.ชโย  ตรังอดิศัยกุล พร้อมที่ปรึกษาอีกหลายท่าน โดยมี ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์  เป็นเลขานุการสายงาน ทั้งนี้ได้จัดเปิดการประชุมสายงานครั้งแรก ที่แปซิฟิค ซิตี้คลับ ,  เพลินจิต  เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

X
X