สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนธันวาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

by | Dec 23, 2019 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. – ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 11/2562 (18) ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ ห้อง PASSION (802) ชั้น 8 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) กรุงเทพฯ ซึ่งในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม ดังนี้ 1. กิจกรรมศึกษาดูงาน F.T.I PROVINCIAL CHAPTER TECHNOLOGY TRIP Shenzhen, China 2. ความคืบหน้า กกร.จังหวัด/ กกร.กลุ่มจังหวัด ส.อ.ท. 3. สรุป Workshop เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 4. การประชุมสามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัด วาระปี 2563 – 2565 5. สวัสดิการเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 6. โครงการความร่วมมือกับสายงานทะเบียนและบริการสมาชิก – สถานะการแข่งขันเพิ่มสมาชิกประเภท สน. พร้อมนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวิษณุ วงศ์สุมิตร ตำแหน่ง Director, Head of coffee Business Group บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Business Model และการออกแบบ Packaging  เเละได้รับเกียรติจากทีมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. รองประธาน ส.อ.ท. คุณอภิชิต ประสพรัตน์ คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ คุณธวัชชัย เฮงประเสริฐ โดยมีประธานภาค-เลขาธิการภาค ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการสายงานจังหวัด วาระปี 2561-2563 จากทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง https://youtu.be/aFoGHvHsbBU
X
X