สายงานจังหวัดจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

by | Feb 24, 2020 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. – ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 (19) ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ ห้อง PASSION (802) ชั้น 8 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) กรุงเทพฯ ซึ่งในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม ดังนี้
1. โครงการความร่วมมือกับ
– กระทรวงมหาดไทย
– กระทรวงอุตสาหกรรม (สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม)
2.โครงการความร่วมมือกับสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
-การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน Cooperative and Work Integrated Education (CWIE)
3.โครงการความร่วมมือกับสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
– โครงการ SME Regular Level ปี 2563
4.โครงการความร่วมมือกับสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
– โครงการยุวชนสร้างชาติ
– โครงการ Early stage
– โครงการเกษตรพื้นบ้าน สู่เกษตรปลอดสาร มาตรฐาน GAP
5.โครงการความร่วมมือกับสายงานทะเบียนและบริการสมาชิก
– สิทธิประโยชน์การใช้บริการต่างๆ สำหรับกรรมการและสมาชิก ส.อ.ท.
6.โครงการความร่วมมือกับสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
– ความคืบหน้าคณะกรรมการผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรม
7.ประชุมสามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัด วาระปี 2563 – 2565
8.การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ (ประธานภาค กลุ่ม จังหวัด)
9.การส่งมอบงานให้คณะกรรมการวาระปี 2563 – 2565 และแผนงานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ปี 2563

พร้อมนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร บรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายทิศทางการขนส่งและจราจรเเละได้รับเกียรติจากทีมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. รองประธาน ส.อ.ท. คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ คุณอภิชิต ประสพรัตน์ คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ คุณธวัชชัย เฮงประเสริฐ คุณศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล โดยมีประธานภาค-เลขาธิการภาค ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดวาระ 2561-2563 และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดวาระ 2563-2565 พร้อมด้วยกรรมการสายงานจังหวัด วาระปี 2561-2563 เข้าร่วมการประชุมอย่างคับคั่ง

 

X
X