สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

by | Oct 18, 2018 | ปทุมธานี

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สถาบันพัฒนาทุนมุนษย์เพื่อสังคม สถาบันสร้างเสริมองค์กรสู่อัจฉริยะ ABO สถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์ HCC ชมรมที่ปรึกษาประชาคมอาเซียน และเครือข่ายภาคี จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจังหวัดปทุมธานี หลักสูตรทุนมนษย์ไทยสร้างสุข ร่วมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย Happy workplace โดยมี อ.ภูชิสส์ ศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจังหวัดปทุมธานี และประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม เป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้พร้อมด้วย อ.สมนึก เพชรช่วย

X
X