ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

by | Oct 18, 2018 | สมุทรปราการ

 ประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการ ส.อ.ท.สป. ครั้งที่ 6/2561 (4)

โดย..คุณโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานที่ประชุม

 ประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการ ส.อ.ท.สป. ครั้งที่ 6/2561 (4)

โดย..คุณโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานที่ประชุม

X
X