สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการอบรมแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน (Training)

by | Oct 19, 2018 | ลพบุรี

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการอบรมแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน (Training)
ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ณ ห้อง ประชุมอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

X
X