สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์เรือนจำกลางเพชรบุรี

by | Oct 19, 2018 | เพชรบุรี

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติกล่าวเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมภาคทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายสายงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ภานในงานได้รับ
เกียรติจาก คุณพากร วังศิราบัตร คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ
รองประธานสายงานฯ จังหวัด เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง บทบาทของสายงานฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุน
สภาจังหวัด ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ เหรัญญิก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง โครงการ
พัฒนาด้านบัญชี การเงิน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และ
คุณธวัชชัย เฮงประเสริฐ นายทะเบียน สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย บรรยายเรื่อง เป็นสมาชิก ส.อ.ท. ได้มากกว่า
ที่คุณคิด เชื่อมพันธมิตรทางธุรกิจ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ณ โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค

X
X