สภาอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

by | Oct 19, 2018 | ภูเก็ต

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เวลา 17.30 น. ณ ห้องคอนเฟอร์เร้นท์ชั้น 12 โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานและกล่าวเปิดโดยท่านประธาน(นายชริน ธำรงเกียรติกุล) และได้รับเกียรติจากรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(นายฉัตรชัย มีมารยาตร์) ช่วงก่อนการประชุมสามัญได้รัีบเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดภูเก็ต” ตลอดจนวิสัยทัศน์ของท่านในส่วนของภาคราชการ บรรยากาศในการประชุมมีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมครบองค์ประชุม

X
X