ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

by | Oct 19, 2018 | ตาก

วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และ นายธวัชชัย ชิดชาญกิจ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก (นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ กว่า 12 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในส่วนของจังหวัดตาก นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยการนำของ ประธานคณะกรรมาธิการฯ (พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร) ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้เสนอข้อมูลปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากต่อคณะกรรมาธิการฯ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็น รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขอย่างบูรณาการ ในการดำเนินการตามแบบบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ(ทั่วประเทศ) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

X
X