ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คุณวิรัช ปิยพรไพบูลย์) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

by | Oct 19, 2018 | ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(คุณวิรัช ปิยพรไพบูลย์) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนภาคประชาสังคมร่วมลงนาม ณ ศาลากลางจังหวัด

X
X