ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ และการรับฟังความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรจากภาคส่วนต่างๆ ครั้งที่ 4

by | Oct 19, 2018 | เพชรบูรณ์

วันที่ 19 ก.พ. 2561
นายสมชาย สุรเวคิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ และการรับฟังความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรจากภาคส่วนต่างๆ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสห่กรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) เป็นประธานการประชุม

X
X