นายวชิรวิชญ์ สกุลดีโชติวัฒนาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลยร่วมประชุมกับนายชัยวัฒน์ ชื่มโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยภาคเอกชนและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลยแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเทียวOTOP

by | Oct 19, 2018 | เลย

เมื่อวันที่11/07/61 นายวชิรวิชญ์ สกุลดีโชติวัฒนาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลยร่วมประชุมกับนายชัยวัฒน์ ชื่มโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยภาคเอกชนและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลยแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเทียวOTOPนวัตวิถีตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มค61ประจำปีงบประมาณ2561จำนวน150,000ล้านบาทโดยมีแนวทางการจัดการ3แนวทาง
1.พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
2.พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม
3.ปฎิรูปโครงการการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ
จังหวัดเลยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเตอมประจำปีงบประมาณพศ2561สำหรับดำเนินงานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชนโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนิวัตวิถีจำนวน55หมู่บ้านเป็นเงิน129,225,900ล้านบาทโดยประธานสภาอุตสาหกรรมเลยเป็นหัวหน้าคณะทำงานประธานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดเลยเป็นคณะทำงานนางสาววรีพันธุ์ ยกเลี้ยนะคณะทำงานและเลขานุการอำเภอด่านช้ายจำนวน 3 หมุ่บ้าน ประกอบด้วยบ้านหมากแข้ง,บ้านปากหมัน และบ้านนาเวียงใหญ่

X
X