พิธีเปิด “มหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2560”

by | Oct 19, 2018 | เครื่องจักรกลการเกษตร

นายบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นางพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีเปิด “มหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย ประจาปี 2560” วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจาปี 2560 ครั้งที่ 12 ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ในการแสดงศักยภาพ และขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของผู้ประกอบการไทย อาทิ รถไถนาเดินตาม รถแทรกเตอร์ เครื่องเก็บเกี่ยว ฯลฯ การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการเน้นย้าให้เห็นถึงความสาเร็จในการจัดงานที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทุกปี ภายในงานจะมีการสาธิตการทางานของเครื่องจักรกลการเกษตรในแปลง และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแบบสมัยใหม่ รวมถึงนวัตกรรมในการปลูกพืช เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นการเกษตรรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการจับคู่เจรจาการค้ามากกว่า 13 ประเทศ ทั้งภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา เพื่อขยายโอกาสของตลาดอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรอีกด้วย

X
X