งานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2015 13-16 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

by | Oct 24, 2018 | เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

งานแสดงสินคาเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2558 (Bangkok RHVAC 2015) และ งานแสดงสินคาเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิคส 2558 (Bangkok E&E 2015) งานยิ่งใหญที่รวมไวทั้งสุดยอดเทคโนโลยี, สินคา และบริการจากผูผลิตชั้นนำ เพื่อเปนเวที
เจรจาการคาและแลกเปลี่ยนขอมูลของนักธุรกิจจากทั่วโลก พลาดไมไดสำหรับผูซื้อและผูเขารวมงานในการเยี่ยมชมสองงานสำคัญในหนึ่งเดียว
Bangkok RHVAC 2015 & Bangkok E&E 2015 จัดขึ้นภายใตแนวคิด “Think:Best Quality, Think:Eco-Friendly, Think:Cooling
Innovation” โดยเนนในเรื่องการดูแลสิ่งแวดลอม ประหยัดพลังงาน การคิดคนนวัตกรรมที่แปลกใหม และเตรียมพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) เพื่อสรางโอกาสใหผูประกอบการไดแสดงศักยภาพของสินคาและบริการสูเวทีโลก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอสายตรงการคาระหวางประเทศ 1169

X
X