สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Group of News

by | Oct 24, 2018 | ยานยนต์

โครงการเติมเต็มขีดความ สามารถผู้ประกอบการผลิต การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

X
X