การประชุมสามัญประจำปี 2552 กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibilty) ISO 26000”

by | Oct 26, 2018 | เคมี

การประชุมสามัญประจำปี 2552  กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Social  Responsibilty) ISO 26000” โดย 
คุณพรรณี  อังศุสิงห์
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
วันพุธที่  18  กุมภาพันธ์  2552
ณ ห้องจามจุรี 2 ชั้น M  โรงแรมปทุมวัน  ปริ๊นเซส  ถ.ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

X
X