การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานคลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์

by | Oct 26, 2018 | หนังและผลิตภัณฑ์หนัง

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานคลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์

ประธานสายงานอุตสาหกรรม (คุณปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล) จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน และแต่งตั้งประธานคลัสเตอร์ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 55 ณ สภาอุตสาหกรรมฯ ดังนี้

  • คลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ โดย คุณสมศักดิ์  ศรีสุภรวาณิชย์ (ประธานกลุ่มฯ สิ่งทอ) เป็นประธานฯ
    (กลุ่มฯ สิ่งทอ /เครื่องนุ่งห่ม / รองเท้า / หนังฯ / อัญมณีฯ / หัตถอุตสาหกรรม)
X
X