เชิญประชุม “ระดมความเห็นภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับคู่มือสำหรับประชาชน”

by | Oct 26, 2018 | ยา

ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม C ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

X
X