กลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

by | Oct 26, 2018 | หลังคาและอุปกรณ์

คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญ  ในการพัฒนาบุคลากรที่จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์ในประเทศไทยได้พัฒนาวัสดุมุงหลังคาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อทำให้ป้องกันความร้อนและการป้องกันน้ำรั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแต่ละวัสดุมุงหลังคาได้พัฒนาอุปกรณ์ (Accessory) และชิ้นส่วนต่างๆ อีกทั้งเทคนิควิธีในการมุงและติดตั้ง  ให้มีความหลากหลาย ก็เพื่อป้องกันปัญหาน้ำรั่ว และความร้อนเข้าสู่อาคาร ทั้งนี้เพื่อให้อาคารมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันความร้อนซึ่งนำมาสู่การประหยัดพลังงานการใช้เครื่องปรับอากาศ และลดภาวะโลกร้อนได้ในที่สุด ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษา สถาปนิกและวิศวกรและผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจถึงวัสดุมุงหลังคาและการติดตั้งที่มีบทบาทและความสำคัญต่อการออกแบบอาคาร การก่อสร้าง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และพัฒนาการวิชาการด้านการนำวัสดุมุงไปใช้ในการออกแบบอาคารอย่างถูกต้องและเหมาะสม

X
X