การประชุมหารือระหว่างกรมบัญชีกลาง และสภาอุตสาหกรรมฯ ครั้งที่ 2

by | Dec 14, 2018 | ข่าวและกิจกรรมศูนย์ IEC

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม  2561  เวลา 9.30-10.30  น. ณ ห้องประชุม 312 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล พร้อมด้วยคณะกรรมการสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (IEC) เข้าร่วมหารือกับนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยในที่ประชุมได้หารือ ดังนี้ 1. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ (National Product Catalogue) กับระบบ E-Market ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และข้อมูลมาตรฐานสินค้า ซึ่งการประชุมนำสู่การพิจารณาโครงการนำร่องร่วมกันในการจัดทำ Modifier กับสภาอุตสาหกรรมฯ โดยนำร่องกลุ่มสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และโทรทัศน์  2. การกำหนดและผลักดันแนวการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นไปตาม มติ ครม. 29 พฤษภาคม 2550 ในทุกหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 3. การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ ทั้งนี้ จะขอเข้าพบหารือกับอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อเสนอจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกรมบัญชีกลาง และสภาอุตสาหกรรมฯ ต่อไป

X
X