ประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

by | Jan 9, 2019 | ลำปาง, ลำพูน, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ, เชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 18.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คุณศิริพร ตันติพงษ์ ประธานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ คุณไกรสิทธิ์ ฟูสุวรรณ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคุณสุมลวรรณ แย้มพราย ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานที่ประชุมเพื่อกลั่นกรองประเด็นนำเสนอฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสังเกตการณ์ในที่ประชุม และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานที่ประชุมฯ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น 

โดยสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีข้อเสนอดังนี้

1. การพัฒนาเชียงใหม่สู่เมืองต้นแบบด้านนวัตกรรมสุขภาพโดยการใช้ Digital Health Platform
2. การยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ (Northern Boutique Arabica Coffee Center) 
3. ยกระดับนอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตสู่ตลาดสากล (Northern Thailand Food Valley Scale up for Future Food Innovation to International Market)
4. การพัฒนาศักยภาพการออกแบบและการตลาดผลิตภัณฑ์เซรามิกและอุตสาหกรรม “ลำปางหัตถอุตสาหกรรมเซรามิก”

X
X