ประชุมหารือร่างประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง โรงงานลำดับที่ 52(4)

by | Jan 14, 2019 | ข่าวและกิจกรรมศูนย์ IEC

         เมื่อวันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมส.อ.ท. 1 สายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ(IEC) นำโดย นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ได้เชิญประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง นายเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ พร้อมคณะ เข้าให้ข้อมูลร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการกำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง โรงงานลำดับที่ 52 ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเห็นว่า โรงงานประเภท 52(4) เป็นกระบวนการผลิตปลายน้ำที่นำยางแห้งมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และมีค่ากลิ่นอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ดังนั้นการออกกฎระเบียบ ดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นการเพิ่มภาระให้กับภาครัฐในการดูแล ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทยให้ได้มากที่สุด ซึ่งในปัจจุบัน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง   คิดเป็นเพียงร้อยละ 15 ของปริมาณยางธรรมชาติที่ผลิตได้ในประเทศไทยเท่านั้น และ ร่างกฎระเบียบดังกล่าว นอกจากจะไม่ส่งเสริมการแปรรูปยางธรรมชาติในประเทศให้เพิ่มขึ้นแล้ว  ยังเป็นอุปสรรคในการแปรรูปลดลงเพราะไม่สามารถแข่งขันได้ ดังนั้น จึงได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการบังคับใช้ร่างประกาศดังกล่าวไม่ให้ครอบคลุมโรงงานประเภท 52(4) ต่อไป

X
X