ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

by | Jan 15, 2019 | ลำปาง, ลำพูน, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ, เชียงใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จ.ลำปาง

คุณองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ประธานโครงการ Northern Thailand Food Valley) คุณศิริพร ตันติพงษ์ ประธานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คุณกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คุณสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน คุณปัทมา กฤษณรักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) พร้อมนี้ ที่ประชุมแต่ละท่านได้นำเสนอแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้

  1. ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และยุทธศาสตร์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ                                                                           – ยกระรับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้า
  1. โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบและการตลาดผลิตภัณฑ์เซรามิกและอุตสาหกรรม “ลำปางหัตถอุตสาหกรรมเซรามิก” เพื่อยกระดับวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน
  2. โครงการยกระดับไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์ สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตสู่ตลาดสากล
X
X