ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)

by | Jan 16, 2019 | ลำปาง, ลำพูน, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ, เชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 07.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ วิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

คุณศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นำทีมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  คุณอนุรักษ์ นภาวรรณ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ คุณอนุชา  มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ คุณกิติศักดิ์  สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คุณสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน คุณเทอดศักดิ์  ปิติวุฒิ กรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง

โดยมีข้อเสนอขอรับการสนับสนุน โครงการและกิจกรรม ดังนี้

 1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
  • ขอรับการสนับสนุนด้านการศึกษา และการสร้างกลไกการขับเคลื่อนในการใช้ศักยภาพความเข้มแข็งของภาคเหนือตอนบนที่มีอยู่แล้วในด้าน MICE, Medical & Wellness Hub, Creative LANNA และ Food Valley
  • ขอรับการสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงเมืองเก่าลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
  • ขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่
  • ขอรับการสนับสนุนการจัดสวัสดิการด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารให้เกิดความเท่าเทียมกัน
 2. ข้อเสนอเพื่อสนับสนุน New S-Curve
  • การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ดิจิตอลเพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และโลจิสติกส์สมัยใหม่
  • การจัดตั้ง Senior Wellness Center เพื่อเป็นต้นแบบรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในภาคเหนือที่ไม่ใช่เพื่อการรักษา
  • ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมนวัตกรรมชุมชน
  • การยกระดับกาแฟอะราบิกาอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก “โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub”
  • ขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้อนุมัติโครงการ Northern Thailand Food Valley ขอเสนอให้มีการยกระดับ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตสู่ตลาดสากล
  • พัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยอัตลักษณ์ล้านนาเชิงสร้างสรรค์
 3. ข้อเสนอเชิงพื้นที่
  • ด้านเพิ่มศักยภาพการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
   • ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
   • ก่อสร้างประตูระบายน้ำดอยแต ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
   • ก่อสร้างระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่
   • รัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดลำปางเป็นเมือง “หัตถอุตสาหกรรมเซรามิกเชิงสร้างสรรค์”
  • ข้อเสนอเชิงพื้นที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   • ขอให้เร่งรัดดำเนินการ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 3 สายทาง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยกภาคเหนือ–ขุนตาล ทางหลวงหมายเลข 116 ตอนป่าสัก-สะปุ๋ง-บ้านเรือน-สันป่าตอง และทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนวังหม้อพัฒนา-แจ้ห่ม
   • ขอให้เร่งรัดดำเนินการ ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ตอนเหมืองง่า–ลำพูน เพื่อเชื่อมทางเลี่ยงเมืองลำพูน สายเหมืองง่า-ท่าจักร และเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่
   • ขอให้เร่งรัดดำเนินการ ก่อสร้างส่วนขยายสะพานข้ามทางแยกต่างระดับ แยกภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
   • ขอให้เร่งรัดดำเนินการ ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่ริม และทางเลี่ยงเมืองสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
   • ขอให้เร่งรัดดำเนินการ ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค
   • ขอรับการสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม “เมืองเก่าลำพูน” โดยนำสายไฟฟ้า และสายสื่อสารลงใต้ดินบริเวณถนนในเมืองเก่าลำพูน
   • ขอรับการสนับสนุนกระทรวงดิจิทัลได้ตั้งเป้าในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็น “Smart City” โดยให้เชียงใหม่เป็นตัวแทนของภาคเหนือ ซึ่งเริ่มโครงการที่ “Smart Nimman”
   • ขอรับการสนับสนุนการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ รองรับการปรับปรุงขยายท่าอากาศยาน
   • ขอรับการสนับสนุนขอให้มีการศึกษาความเหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ เชื่อมต่อจากจังหวัดลำปางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุน และลดต้นทุนการขนส่งน้ำมัน
X
X