กลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์ยาง จัดประชุมหารือปัญหาการยื่นขอใบอนุญาตมาตรฐานยางล้อใหม่ 2718-2720 (2560)

by | Jan 22, 2019 | กลุ่มอุตสาหกรรมฯ, ผลิตภัณฑ์ยาง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 คุณเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ (ประธานกลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์ยาง) ดำเนินการประชุมหารือ เรื่อง ปัญหาการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อ เลขที่ มอก.2718-2720 (2560) ณ ห้องประชุม ส.อ.ท.1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีประเด็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. การปรับตัวก่อน มอก. ยางล้อใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 มกราคม 62
การแสดงสัญลักษณ์ มอก. โดยผู้ประกอบการสามารถแสดงสัญลักษณ์ มอก. ยางล้อเดิม และยางล้อใหม่ ในผลิตภัณฑ์หรือในบรรจุภัณฑ์,หีบห่อเดียวกันได้ก่อน มอก. ใหม่จะมีผลบังคับใช้ แต่หลังจากวันที่ 21 มกราคม 2562 ผู้ประกอบการจะต้องใช้สัญลักษณ์ มอก.ยางล้อใหม่ เท่านั้น
ปัญหาที่พบ – ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์ยางล้อได้ทันตามกำหนดการ
แนวทางการแก้ไข – ให้ผู้ประกอบการเพิ่มสติ๊กเกอร์ มอก.ยางล้อใหม่ ในผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์,หีบห่อแทนการใช้แม่พิมพ์ เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นและเป็นการลดต้นทุนแทนการแก้ไขแม่พิมพ์

2. การขอรับใบอนุญาต มอก.ยางล้อใหม่ 
ซึ่งการขอใบอนุญาตจะทำได้ 2 วิธี คือ
1) ยื่นผ่านระบบออนไลน์แบบ E-licence
2) ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยตรง
ปัญหาที่พบ – ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตผ่านทาง E-licence ได้ เนื่องจากความผิดพลาดของระบบออนไลน์
แนวทางการแก้ไข – ให้ผู้ประกอบการเร่งดำเนินการยื่นเอกสารถึง สมอ. โดยตรง และขอให้ สมอ. ทำหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยืนยันว่า        ทาง สมอ. จะสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด

3. การผลิตและนำเข้ายางล้อเพื่อการทดสอบหรือทดลอง
เนื่องจากในการประกอบธุรกิจยางล้อจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยและพัฒนายางล้อรูปแบบใหม่ขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด แต่เนื่องจาก มอก. ฉบับใหม่ นั้น ในการผลิตหรือนำเข้าจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานและอนุญาตจาก สมอ. ก่อน แต่เนื่องจากยางล้อสำหรับใช้ทดลอง ยังไม่ผ่านมาตรฐาน ดังนั้น ยางล้อสำหรับทดสอบไม่สามารถขอรับรองมาตรฐานจาก สมอ. ได้
ปัญหาที่พบ – ผู้ประกอบการไม่สามารถทำการผลิตหรือนำเข้ายางล้อสำหรับการทดสอบได้
แนวทางการแก้ไข – ให้ผู้ประกอบการทำหนังสือแจ้งความจำนงไปยัง สมอ. เพื่อขออนุญาตผลิตยางล้อเพื่อการทดลอง เท่านั้น 

4. การนำเข้ายางล้อ ตามมาตรฐานยางล้อใหม่
การนำเข้ายางล้อ ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการขออนุญาตจาก สมอ. ตามแบบฟอร์ม การขออนุญาต มอ.5 เท่านั้น และจะมีผลบังคับใช้ เช่นเดียวกับการผลิตและการส่งออก

X
X