การประชุมคณะกรรมการคลัสเตอร์ยานยนต์ ครั้งที่ 1/2562

by | Jan 21, 2019 | กลุ่มอุตสาหกรรมฯ, คลัสเตอร์ยานยนต์

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. คุณถาวร ชลัษเฐียร ประธานคลัสเตอร์ยานยนต์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคลัสเตอร์ยานยนต์ ครั้งที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจากคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง Boardroom 5 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.ศูนย์วิจัยฯ SCB นำเสนอ Economic Outlook 2019 โดยคาดว่าศก.ไทยปี 2019 GDP – 3.8% ซึ่งผู้ประกอบการต้องติดตามความคืบหน้านโยบายต่างๆ ของต่างประเทศ อาทิ Trade war/ การประชุม G20 /Brexit ฯลฯ

2.คลัสเตอร์มีการหารือทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตโดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วน ที่ต้องเน้น High Technology เพื่อสร้าง Value Added

3.การนำเสนอความคืบหน้าศูนย์ทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยจะติดตามความคืบหน้า และสนับสนุนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนฯ

X
X