กลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์ยาง หารือแนวทางการทบทวนร่างประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานค่าความเข้มกลิ่น

by | Jan 22, 2019 | ผลิตภัณฑ์ยาง

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 คุณเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ (ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง) เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (IEC) เพื่อขอให้กรมควบคุมมลพิษ ทบทวนร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง ลำดับที่ 52  ณ ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีประเด็นการหารือดังนี้

กลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์ยาง ขอให้มีการแก้ไขร่างประกาศฯ ดังกล่าว ซึ่งกลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์ยาง พิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการผลิตของโรงงานลำดับที่ 52(4) เป็นโรงงานที่มีกระบวนการผลิตปลายน้ำ จึงมีค่าความเข้มกลิ่น อยู่ในระดับต่ำมาก ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ดังนั้น การออกกฎระเบียบดังกล่าว
จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งเป็นการเพิ่มภาระให้กับภาครัฐในการดูแล จึงขอให้กรมควบคุมมลพิษโปรดพิจารณาทบทวนร่างประกาศ
ดังกล่าว

X
X