ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาคเอกชน (กรอ.) เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2562

by | Jan 23, 2019 | ตาก, พิษณุโลก, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์

นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายณฐกร โซ่จินดามณี เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และคณะกรรมการสภาฯ ภาคเหนือตอนล่าง 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน (กรอ.) เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมโรงงาน TK การ์เม้นทร์ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในที่ประชุม และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนจาก 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก เพชรบรูณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้า ประธานชมรมธนาคาร จาก 5 จังหวัด เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน เพื่อดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม บนเส้นทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง (ลาว)-อินโดจีน-เมาะลำไย(เมียนมาร์) Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor : LIMEC ตามโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน และสร้างความสัมพันธ์ ของกลุ่มจังหวัด ประเทศอาเซียน+3 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องการพิจารณาที่สำคัญคือ การเตรียมจัดงาน LIMEC ที่จังหวัดตาก เพื่อเชื่อม หลวงพระบาง (ลาว)-อินโดจีน-เมาะลำไย(เมียนมาร์) และโครงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งในปี 2563 กรอ.กลุ่ม จังหวัด ภาคเหนือ ตอนล่าง 1 จะได้รับงบประมาณในการพัฒนาร่วม 500 ล้านบาท

X
X