สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา

by | Jan 27, 2019 | นครปฐม, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 คุณสุรเดช นิลเอก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย คุณจงเกียรติ อนันตอัมพร และคุณวาทิน วงศ์สุรไกร รองประธานสภาฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกประสบการณ์อาชีพของนักเรียน นักศึกษา (MOU) ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ ห้องประชุม บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การพํฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพํฒนบริหารธุรกิจ โดยมี คุณพิรุฬห์ พัฒนวงศ์ไทย ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (PBAC) และทีมคณะอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีในครั้งนี้

X
X