สำนักงานธนานุเคราะห์ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการจัดงานพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ)

by | Oct 1, 2018 | พิษณุโลก, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

ด้วยสำนักงานธนานุเคราะห์ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะดำเนินการจัดงานพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) สาขาที่ 39 ณ อาคารเลขที่ 20/6-7 ถนนมหาธรรมราชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีคุณปรเมธี วิมลศิริ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์ในวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น. สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโดยผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรม คุณปิยาภรณ์ อยู่สุข ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม ณ อาคารเลขที่ 20/6-7 ถนนมหาธรรมราชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก

X
X