ประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำยุทธศาสตร์ ส.อ.ท. ในระยะ 5 – 10 ปี

by | Jan 31, 2019 | กลุ่มอุตสาหกรรมฯ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562  คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในระยะ 5 – 10 ปี ณ ห้อง Boardroom 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากกลุ่มอุตสาหกรรม ในการจัดทำยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระยะ 5 – 10 ปี เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ด้วยการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางพัฒนาประเทศในระยะยาว

ทั้งนี้ ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทีมงาน ร่วมจัดการระดมความเห็นในครั้งนี้  โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง

X
X