ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

by | Feb 13, 2019 | เกาะติด ส.อ.ท.

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสหากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ร่วมกับ คุณสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  คุณประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบอลรูม ชั้นM โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กทม. โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้เป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เป็นต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั่วประเทศ ซึ่งในระยะแรกเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

X
X