เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวาระเวลา2 โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี  คุณอภิชิต ประสพรัตน์
รองประธาน ส.อ.ท. คุณอรวรรณ ศิริวราสันต์ รองประธานสภาฯภาคใต้ และคุณสุมลวรรณ แย้มพราย ผอ.ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมสามัญสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 พร้อมร่วมนำเสนอแนะนำโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกฯสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

โดยมีคุณอุดม ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกฯเข้าร่วมกว่า 30 ท่าน

X
X