ส.อ.ท. นำเทรนด์รักษ์สิ่งแวดล้อม ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดแบบบ้านเขียว ภายใต้แนวคิด “บ้านเมืองไทย อยู่สบายแบบไทย ให้คุณค่าเรื่องการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม”

by | Mar 4, 2019 | กลุ่มอุตสาหกรรมฯ

            คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาคณบดีคณะสภาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดงานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท. ซึ่งเป็นการจัดประกวดแบบบ้านราคาประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือกผลงานจากนิสิต/นักศึกษา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั่วประเทศกว่า 40 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน ได้พิจารณาในมิติต่างๆ อาทิ รูปแบบ ขนาด ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ตลอดจนการเลือกวัสดุ เทคโนโลยีกระบวนการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ราคาประหยัด สามารถนำไปก่อสร้างได้จริง ภายใต้แนวคิด “บ้านเมืองไทย อยู่สบายแบบไทย ให้คุณค่าเรื่องการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม” 

             นายวิกรม  วัชระคุปต์ ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง ส.อ.ท. มีภารกิจสำคัญ คือ การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการสร้างความเชื่อมโยงทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือและจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์คลัสเตอร์ฯ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม พัฒนา และกระตุ้นขีดความสามารถของนิสิต นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่จะก้าวสู่อาชีพสถาปนิกในอนาคต ได้มีโอกาสในการทดลองและประยุกต์ความรู้ ทฤษฎีจากห้องเรียนสู่การลงมือปฏิบัติจริง และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตภายในประเทศ

             สำหรับรางวัลการประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท. ในครั้งนี้ คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้างได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเข้ารอบสุดท้ายทั้งสิ้นจำนวน 6 ผลงาน ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ บ้านเพียงดิน 2 ผลงาน  บ้านพอเพียง 1 ผลงาน และบ้านเพียงนภา 3 ผลงาน โดยรายชื่อนักศึกษาที่เข้านำเสนอผลงานรอบตัดสิน มีดังนี้

1. นายสุประวีณ์ งำเมือง ประเภท บ้านเพียงนภา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. นาย สันต์ภพ หัวคง ประเภท บ้านเพียงนภา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3. นาย จิตรภณ เพชรรัตน์ ประเภท บ้านพอเพียง จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4. นายธนพนธ์ จินโจ ประเภท บ้านเพียงดิน จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5. นายกันตินันท์ ณ นคร ประเภท บ้านพอเพียง จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยผู้ชนะเลิศการออกแบบบ้าน จะได้เงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

X
X