ประชุมหารือการทบทวนร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการกำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง โรงงานลำดับที่ 52 ระหว่างสภาอุตสาหกรรมฯ กับกรมควบคุมมลพิษ

by | Mar 4, 2019 | ข่าวและกิจกรรมศูนย์ IEC

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 กรมควบคุมมลพิษ โดยมีนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และประธานสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ นายเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง พร้อมด้วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าพบหารือกับผู้บริหารกรมควบคุมมลพิษ นำโดยนายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะ โดยได้มีข้อสรุปจากในที่ประชุมเรื่องร่างประกาศฯ เรื่องการกำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง นั้น กรมควบคุมมลพิษจะตรวจจับเฉพาะกรณีเมื่อโรงงานได้รับการร้องเรียนจากชุมชนเท่านั้น ส่วนโรงงานที่ไม่ได้ถูกร้องเรียน ไม่ต้องส่งผลตรวจใดๆ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการควรมีการปรับปรุงพัฒนาควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามค่ากำหนดมาตรฐาน เพื่อเป็นการเผ้าระวังตนเอง ไม่ให้เกิดปัญหาร้องเรียนจากชุมชนด้วย ถือเป็น CSR อยู่ร่วมกับชุมชนแบบยั่งยืน
X
X