การประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งคณะทำงานระหว่างกรมบัญชีกลางและสภาอุตสาหกรรมฯ

by | Mar 4, 2019 | ข่าวและกิจกรรมศูนย์ IEC

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง นำโดยนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล  รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ พร้อมด้วย ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายจำรัส สว่างสมุทร และดร.ณรัณ  ศิริสันธนะ กรรมการฝ่ายวิชาการและเทคนิค กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เข้าพบหารือกับผู้บริหารกรมบัญชีกลาง นำโดย นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง นายสมศักดิ์ ภู่สกุล ผู้อำนวยการกองการพัสดุภาครัฐ และคณะ โดยได้มีข้อสรุปตกลงร่วมกัน 3 ประเด็น คือ 1. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางสินค้าแห่งชาติ (National Product Catalogue) กับระบบ E-Market ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และข้อมูลมาตรฐานสินค้า โดยมีสินค้านำร่อง คือ เครื่องปรับอากาศ และโทรทัศน์ 2. และการประสานงานเพื่อเสริมประสิทธิภาพ ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และการสนับสนุนแนวทางปฏิบัติส่งเสริมสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ ปฏิบัติตามมติ ครม. พ.ศ. 2550  3. การจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสภาอุตสาหกรรมฯและกรมบัญชีกลาง เพื่อขับเคลื่อนเชื่อมโยงการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
X
X