การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) ครั้งที่ 1/2562

by | Mar 9, 2019 | ปัตตานี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คุณกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นำทีม ดร.ตติยะ ฉิมพาลี ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เเละประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี คุณสมพงศ์ สิมาพัฒนพงศ์ ประธานสภาฯ ยะลา พร้อมด้วยคุณอาณัติ โชติพัฒนกิจ ประธานสภาฯ สตูล คุณประชา งามรัตนกุล ประธานสภาฯ ตรัง คุณวรุต ชคทิศ เลขาสภาฯ ปัตตานี คุณเจริญ ชัยชนะโชติ ที่ปรึกษาสภาฯ ปัตตานี เเละคุณสุมลวรรณ เเย้มพราย ผอ.ฝ่ายส่งเสริมเเละสนับสนุนสภาฯ จังหวัด ส.อ.ท. 

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกลางชล โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ที่มาเเละความสำคัญ เเละโครงสร้าง กกร.กลุ่มจังหวัด

2. สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

3. พิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ กกร.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

4.แผนยุทธศาสตร์ในระดับกลุ่มจังหวัด

5. Workshop ประธาน-เลขาธิการ กลุ่มจังหวัด เเละทีมเลขานุการ 

ทั้งนี้ ภายในงาน ดร.ตติยะ ฉิมพาลี ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน เป็นประธานการประชุม เเละมีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (หอการค้าไทย, สภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย) เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง

X
X