ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

by | Mar 14, 2019 | ตาก, พิษณุโลก, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 9.30 น. คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมด้วย คุณสมชาย สุรเวคิน ประธานสภาฯ เพชรบูรณ์/ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม คณะกรรมการหอการค้า และผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์) ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับจาก ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. พิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ กกร.กลุ่มจังหวัด
  2. พิจารณาทบทวนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูปและการตลาด
  3. พิจารณางบประมาณโครงการ LIMEC
  4. พิจารณางบประมาณโครงการ ศูนย์นวัตกรรมสินค้าเกษตร ภาคเหนือตอนล่าง 1
X
X