ประธานสภาอุตสาหกรรมฯและคณะกลุ่มอุตสาหกรรมฯพร้อมด้วยนายกฯ ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ

by | Mar 21, 2019 | กลุ่มอุตสาหกรรมฯ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานคลัสเตอร์ยานยนต์ (คุณถาวร ชลัษเฐียร) ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยนต์ (คุณพินัย ศิรินคร) และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ยาง (คุณเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์) พร้อมด้วย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (Automotive and Tyre Testing, Research and Innovation Center- ATTRIC) ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบแห่งแรกในอาเซียน  โดยศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติเป็นกลไกสำคัญของประเทศไทย ช่วยเร่งรัดการพัฒนาการมาตรฐาน การวิจัยและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0 และช่วยให้ผู้ประกอบการลดเวลาในการส่งทดสอบผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนลงอย่างน้อย 2 เดือน เนื่องจากไม่ต้องส่งไปทดสอบที่ต่างประเทศ รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ ปีละ 119 ล้านบาท อีกทั้งยังช่วยดึงดูดนักลงทุนอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ทำให้ปริมาณการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 40 หรือประมาณ 150,000 ตัน เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราในประเทศ ซึ่งจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 6 ล้านคน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดการจ้างงานบุคลากรในพื้นที่

โดยศูนย์ทดสอบยานยนต์ฯ ประกอบด้วย สนามทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน รวม 5 สนาม คือ
1) สนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance)
2) สนามทดสอบระบบเบรกมือ (Park Brake)
3) สนามทดสอบเชิงพลวัต (Dynamic Platform)
4) สนามทดสอบการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง (Skid-Pad)
5) สนามทดสอบสมรรถนะยานยนต์ (Long Distance and High Speed)

ทั้งนี้ ความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 ระยะ มีรายละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1 ส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UNR117 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ระยะที่ 2 ส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งตัวอาคารและสนามทดสอบส่วนที่เหลือ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2565

X
X