FTI Chairman Club ครั้งที่ 1 พร้อมการเสวนาในหัวข้อ”เศรษฐกิจและการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง”

by | Mar 29, 2019 | กลุ่มอุตสาหกรรมฯ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในงาน FTI Chairman Club ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้อง Pinnacle 4-6 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ โดยวัตุประสงค์การจัดงาน FTI Chairman Club มีรายละเอียด ดังนี้

1. เพื่อ update ข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ทั้งในและต่างประเทศ ที่น่าสนใจและคาดว่าจะมีผลกระทบค่อนข้างสูงต่อระบบเศรษฐกิจและธุรกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อนำเสนอกรณีศึกษาของธุรกิจที่น่าสนใจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการปรับตัวกับรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขัน เทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจของโลก โดยจะนำเสนอทั้งในกรณีที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว
3. นำเสนอกรณีศึกษา ตัวอย่างกลยุทธ์ธุรกิจทั้งระดับ Corporate & Functional ที่โดดเด่น ที่สามารถสร้าง Big Improvement & Business Transformation
4. นอกจากองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจแล้ว ยังมีการนำเสนอองค์ความรู้ทั่วๆไปที่เป็นประโยชน์แก่ประธานกลุ่มฯในฐานะผู้บริหารขององค์กร เช่น ด้านการศึกษา สังคม เป็นต้น
5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประธานกลุ่มต่างๆ สำหรับการทำงานร่วมกันที่มากขึ้นในระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในอนาคต
6. เพื่อให้ประธานกลุ่มต่างๆได้พบกับประธานสภาอุตสาหกรรม รวมถึงประธานและ Key Man ในสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยตรงด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถนำเสนอแนวคิดต่างๆในการพัฒนาอุตสาหกรรมของตนรวมถึงถ่ายทอดปัญหาต่างๆ สู่ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมได้โดยตรง

อีกทั้ง ได้รับเกียรติจากคุณไพบูลย์ นลินทรางกูล ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเสวนาเรื่อง Health for Executive , Social & Education Perspective for Executive และนโยบายการค้าและระบบเศรษฐกิจของโลกที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย พร้อมทั้งโอกาสและอุปสรรคแก่นักธุกิจไทยในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงตัวอย่างธุรกิจและบริษัทที่มีกลยุทธ์ที่น่าสนใจ เช่น Business Model Transformation, Smart Manufacturing, Innovation เป็นต้น เพื่อให้ประธานกลุ่มฯแต่ละท่านสามารถเข้าใจอย่างแท้จริงถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ พร้อมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มอุตสาหกรรมของตน เพื่อให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกได้ รวมทั้งสามารถสร้างให้เกิดการตื่นตัวและหารือร่วมกันถึงแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเองในอนาคต

 

 

 

 

X
X