ประชุมสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก สัญจร

by | Apr 5, 2019 | ชลบุรี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 18.00 น. คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ , คุณอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน คุณธวัชชัย เฮงประเสริฐ รองประธานและนายทะเบียน คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ  คุณพากร วังศิราบัตร กรรมการบริหาร  คุณยงสิน ยุวธานนท์ รองเลขาธิการ และคุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ รองเลขาธิการสายงานฯจังหวัด ลงพื้นที่มอบนโยบายในที่ประชุมสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (สัญจร) ณ ห้องแปซิฟิก 1 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ให้แก่ สมาชิกภาคตะวันออกได้รับทราบ โดย ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ให้การต้อนรับและนำเสนอยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกให้เข้มแข็ง การประชุมครั้งนี้มี ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด Young FTI คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง

X
X