ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

by | Apr 5, 2019 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ, เชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 คุณอนุชา  มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณศิริพร  ตันติพงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งเป็นปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่และส่งผลกระทบกับภาคเศรษฐกิจในภาพรวม ณ ห้องฝึกอบรม 2 อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

มาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นควันด้านการจัดการในกระบวนการผลิต

 1. บำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงานเพื่อลดการเกิดฝุ่น
 2. ใช้เชื้อเพลิงสะอาดเพื่อให้อุปกรณ์เผาไหม้มีประสิทธิภาพ
 3. ติดตามตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพเป็นประจำและสม่ำเสมอ
 4. ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบดูดฝุ่นภายในอาคารโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
 5. ศึกษากระบวนการทำงานเพื่อลดฝุ่นจากกระบวนการผลิต
 6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการเผาไหม้หม้อน้ำ (Boiler) อย่างสม่ำเสมอ

มาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นควันด้านก่อสร้างสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการก่อสร้างในสถานประกอบการ

 1. ใช้ผ้าใบหรือพลาสติกปิดคลุมกองดิน หรือ กองเศษวัสดุต่างๆ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเศษดิน
 2. ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างที่อาจมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่นพื้นที่ปรับถม  ถนน
 3. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อลดควันเสียและฝุ่นละออง
 4. จัดเตรียมบ่อล้างล้อรถ เพื่อลดการกระจายฝุ่นที่ติดล้อรถออกไปสู่ชุมชน

มาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นควันด้านการขนส่งและยานพาหนะ

 1. ตรวจสภาพรถทุกคันที่ใช้ในกิจการเพื่อลดปัญหาควันดำ
 2. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดินและทราย และการกระจายของฝุ่นละออง
 3. รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปกปิดในส่วนบรรทุกเพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่และลดปริมาณฝุ่นที่อาจฟุ้งกระจาย
 4. จำกัดความเร็วของยานพาหนะและห้ามจอดรถติดเครื่องยนต์ในบริเวณโรงงานเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและควันเสียจากรถยนต์
 5. สนับสนุนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซล
 6. สุ่มตรวจสอบสภาพควันดำของรถบรรทุก รถขนส่งให้มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง

มาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นควันในโรงงานอุตสาหกรรม

 1. สร้างกระบวนการรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาฝุ่นควันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีต่อๆไป
 2. ร่วมกิจกรรมกับภาครัฐและองค์กรทุกองค์กรเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยลดมลพิษ
 3. ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มแนวกันฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม
X
X