3 องค์กรร่วมเอกชนโคราชเร่งถก5เรื่องสำคัญแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโคราช

by | Apr 23, 2019 | นครราชสีมา

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดนครราชสีมา อันได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งเกิดจากหน่วยงานหลักภาคเอกชนทั้ง 3 แห่ง ได้นำเสนอประเด็น เพื่อเตรียมเข้าสู่ที่ประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา (กรอ.จังหวัดนครราชสีมา) ที่จะมีการประชุมขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยประเด็นที่จะนำเสนอให้ทางราชการร่วมแก้ไขและกำหนดยุทธศาสตร์มี 5 ประเด็น ดังนี้  1)  การผลักดันงบประมาณจากภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายการไปออกบูธต่างประเทศ เช่นค่าเดินทาง ที่พัก การนำสินค้าเข้าไปจำหน่าย ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา เป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้สู่สากล   2) โครงการจุดกลับรถเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและอุบัติเหตุบริเวณหน้าโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา   3) การแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในเขต สปก. ให้สามารถสร้างมูลค่าได้   4) การแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ด้านราคา และผลผลิตที่ไม่ต้องสร้างมลพิษทางอากาศ  5) การผลักดันสายการบินมายังจังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดวันประชุมเพื่อหารือประเด็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ กกร.นครราชสีมา ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของทุกเดือน โดยการประชุมครั้งต่อไป สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

X
X